Úsměv otevírá duši

Na předním místě jsou pro nás pohodové a štastné děti. Hravou formou všestranně rozvíjíme jejich osobnost a připravujeme je do života a pro vstup do základní školy.

I. Úvodní část

Vnitřní řád školní jídelny upravuje práva a povinnosti dětí, jejich zákonných zástupců a všech pracovníků školy, organizaci provozu jídelny a jeho vnitřní režim, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, podmínky zacházení s majetkem ze strany strávníků určenému ke stravování dětí a zaměstnanců školy, školní jídelny a ostatních strávníků.

Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně v případě nezletilých dětí i pro zákonné zástupce.

Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

 • Zákonem 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákonem č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláškou 137/2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízením ES č. 85/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v PO zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Školní jídelna zajišťuje stravu pro:

 • děti mateřské školy – přesnídávky, obědy, svačiny
 • obědy pro vlastní zaměstnance

Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, zákonnými zástupci dětí, pedagogickými pracovníky a provozními zaměstnanci.

II. Práva dětí

 • děti z mateřské školy mají právo na jeden oběd, přesnídávku a svačinu denně
 • mají právo na respektování individuálního tempa při jídle, děti nenutíme k dojídání jídla
 • děti mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na zdravé životní prostředí
 • mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománií
 • zaměstnanci MŠ mají právo na jeden oběd
 • dítě, které je přítomno v MŠ, se stravuje vždy a má právo odebrat denně:
 • polodenní: přesnídávka + oběd
 • celodenní: přesnídávka + oběd + svačina
 • pitný režim: voda + sirup, čaj, mléko, džus, minerálka - po celý den na třídách

III. Povinnosti dětí

 • děti dodržují pravidla kulturního stolování a slušného chování (starší děti používají příbor)
 • zdraví pracovníky školy srozumitelným pozdravem, respektují pokyny učitelek a kuchařek
 • dodržují základní hygienická pravidla
 • děti se nesmějí dopouštět projevu rasismu a šikanování

IV. Práva a povinnosti zákonných zástupcům

 • zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u ředitelky školy
 • zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte

V. Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, zákonnými zástupci dětí, pedagogickými pracovníky a provozními zaměstnanci

 • učitelka ve školní jídelně vydává dětem a zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření
 • informace, které zákonný zástupce poskytne o dítěti (zdravotní způsobilost) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

VI. Přihlašování a odhlašování stravného

 • přihlášky a odhlášky ze stravování se provádějí:
 • osobně v MŠ
 • telefonicky na čísle 721 843 121 nebo 352 693 417 do 8:30 každého dne provozu
 • v aplikaci NAŠE MŠ
 • pokud po dobu nemoci dítěte zákonný zástupce nestihne odhlásit stravu do výše uvedené hodiny, může vyzvednout oběd do jídlonosiče (avšak pouze 1. den neplánované nepřítomnosti dítěte), a to od 11:15 do 11:30 hod v kuchyni MŠ. Strava nebude vydána do sklenic, kelímků nebo znečištěných nádob.
 • Za neodebranou či neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje
 • školní jídelny zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. OBĚDY JSOU URČENY K OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ!

VII. Dietní stravování, stravování alergiků

Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování Na základě lékařského potvrzení je strávníkům s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do MŠ (viz. Dohoda o stravování dítěte, která je sepsána se zákonným zástupcem dítěte). Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výrobní prostory. Za obsah přinášeného jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce.

VIII. Organizace provozu

Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům a tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku. Jídelní lístek je sestavován na základě nutričního doporučení, podmínkou je plnění spotřebního koše. Jídelní lístek je umístěn na nástěnkách v šatnách a na webových stránkách MŠ. Změna jídelníčku je vyhrazena (např. z provozní důvodů nebo zásobování). Na jídelním lístku jsou uváděna čísla alergenů, přítomných v námi podávané stravě (dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU)

Časový rozvrh výdeje stravy na jednotlivých třídách. Výdej se přizpůsobuje chodu třííd a rytmu mateřské školy.

 • Dopolední svačiny - 9:00 hod
 • Oběd – 11:45 – 12:00 hod (výdej polévky ve všech třídách v 11:45 hod, výdej druhého chodu 11:50 – začíná se ve třídě Louka)
 • odpolední svačina – 14:15 hod do 14:45 hod.

Strava je podávána v jídelnách ve třídách mateřské školy.

Celý den je zajištěn pitný režim ve třídách.

Do kuchyně a do skladu potravin mají přístup pouze zaměstnanci – kuchařka, provozářka a uklízečka – se zdravotním průkazem. Ostatním osobám je do těchto prostor vstup zakázán.

Organizační zajištění provozu:

 • kuchařka: Stanislava Echtnerová
 • provozářka: Mgr. Martina Trnková

IX. Výše stravného

 • výše stravného je určena předpisem ředitelky školky, v základních kategoriích činí:
 • děti dle věkové kategorie:

3 – 6 let

 • polodenní stravování – 28,- Kč (přesnídávka 8,- Kč; oběd 20,- Kč)
 • celodenní stravování – 36,-Kč (přesnídávka 8,- Kč; oběd 20,- Kč svačina 8 ,- Kč)

děti, které v daném školním roce dosáhnou 7 let (OŠD)

 • polodenní stravování – 31,- Kč (přesnídávka 9,- Kč, oběd 22,- Kč)
 • celodenní stravování – 39,- Kč (přesnídávka 9,- Kč, oběd 22,- Kč, svačina 8,- Kč)

dospělí – oběd 35,- Kč – hradí si zaměstnanci

X. Placení stravného

 • na účet MŠ č. 19-4586020217/0100
 • variabilní symbol je dán zákonnému zástupci při nástupu dítěte do MŠ
 • splatnost do 15. daného měsíce
 • nezaplacené obědy nebudou vydávány!

XI. Bezpečnost a ochrana zdraví

Za bezpečnost dětí v MŠ zodpovídají v plné míře učitelky, a to i po dobu stravování dětí. V případě úrazu učitelka zajistí prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření a ošetření. Rodiče jsou informováni bezodkladně. Každý úraz učitelka zaznamená do knihy úrazů a oznámí ředitelce školy.

V rámci bezpečnosti se strávnici v jídelnách chovají podle pravidel BOZ v souladu s hygienickými předpisy, dle zásad slušného chování a společenských pravidel stolování. Strávnici jsou povinni řídit se pokynů personálu. Způsob řešení nouzových a havarijních situací (dodávky energií, vody) projedná ředitelka školy neprodleně se zřizovatelem a seznámí strávníky s řešením.

XII. Ochrana majetku školy

Strávnici používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování, jsou povinni šetřit zařízení a vybavení školní jídelny. Strávnici jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Povinnosti všech zaměstnanců je majetek školy chránit a nepoškozovat. Konkrétní povinnosti jsou obsaženy v pracovních náplních.

XIII. Dotazy, připomínky

 • dotazy, připomínky a případné problémy řešte ihned přímo s ředitelkou školy

XIV. Změny a dodatky:

Veškeré dodatky, popřípadě změny mohou být provedeny pouze písemnou formou.

Seznámení zaměstnanců s vnitřním řádem školní jídelny:

Zaměstnanci byli seznámeni se směrnicí na pedagogické radě dne 31. 8. 2021.
Nově přijímaní zaměstnanci se seznámí se směrnicí ředitele při jejich nástupu do práce.

Zrušovací ustanovení:

Dnem nabytí účinnosti tohoto vnitřního předpisu se ruší: Vnitřní řád školní jídelny ze dne 1. 9. 2017.

Tento vnitřní řád školní jídelny mateřské školy nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a je účinný od 1. 9. 2021.

O mateřské škole

O mateřské škole

Budova mateřské školy je typizovaná s kapacitou 70 dětí. Máme tři třídy. Les, Louka a Motýlci

více informací

Stravování

O mateřské škole

Školní jídelna je součástí mateřské školy. Vybavení kuchyně se stále modernizuje podle hygienických požadavků.

více informací

Informace pro rodiče

O mateřské škole

Předávání dětí a bezpečnost: Rodiče nebo jimi pověřené osoby předávají své dítě učitelce. Odpovídají za to, že dítě je zdravé.

více informací