Úsměv otevírá duši

Na předním místě jsou pro nás pohodové a štastné děti. Hravou formou všestranně rozvíjíme jejich osobnost a připravujeme je do života a pro vstup do základní školy.

a) Úvodní ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561 Sb.. Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 o školním stravování, vyhláškou 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhláškou 84/2005 na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích.

b) Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků

 • Děti dodržují pravidla kulturního chování, řídí se pokyny pedagogů a dalších oprávněných osob. Děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s majetkem mateřské školy.
 • Jsou vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Děti jsou chráněny před sociálně patologickými jevy ( v mateřské škole jsou informační cedule o zákazu kouření v celém objektu, nesetkávají se zde s alkoholem, ani drogami a jinými návykovými látkami, ani s nežádoucími projevy chování, které by se v negativním smyslu odchylovaly od norem a hodnot uznávaných společností). Dále jsou děti chráněny před projevy diskriminace (např. Kriteria pro přijímání dětí), nepřátelství nebo násilí (každodenně pravidelně ve třídách).
 • Dítě, které je přítomno v mateřské škole se stravuje vždy.
 • Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u ředitelky mateřské školy.
 • Zákonný zástupce má povinnost informovat ředitelku o změně zdravotní způsobilosti dítěte (alergie), v době nemoci neprodleně dítě omluvit a dobu respektovat.

Odhlašování stravného:

 • Stravné je nutné odhlásit osobně nebo telefonicky do 8.30 hodin každého dne provozu na telefon 352693417, 721843121.
 • Zákonný zástupce má povinnost dodržovat pravidla plateb stravného.

c) Provoz a vnitřní režim školní jídelny

Harmonogram provozu:

Kuchyně

 • 6:00 – 8:30 – příprava příloh, surovin, nákup, zhotovení přesnídávek, nahlášení strávníků
 • 8:45 - výdej přesnídávek do kuchyněk, příprava nádobí podle počtu dětí
 • 8:45 – 11:45 - příprava hlavního chodu
 • 11:45 - výdej polévky
 • 11:55 - výdej druhého chodu (začíná se ve třídě Louka)
 • 12:30 - 14:30 - mytí nádobí, vytírání kuchyně, kuchyněk, sanitace, mytí lednice, mrazáku, škrabky, skladů s potravinami

Provoz kuchyněk

 • 8:30 - příprava nádobí
 • 9:30 - mytí nádobí
 • 12:30 – 14:00 – mytí nádobí, vytírání, příprava nádobí k svačině

Pitný režim:

 • Voda + sirup po celý den ve třídách
 • Přesnídávka – ochucené mléko, čaj
 • Oběd - sirup, čaj, ředěný džus, minerálka
 • Svačina - ochucené mléko, čaj, džus

Pravidla pro platbu stravného:

Platbu lze platit převodem na ČÚ mateřské školy, ve výjimečných případech do pokladny mateřské školy. Stravné se platí za daný měsíc podle skutečnosti (tedy pozadu) a to vždy do 15. dne každého následujícího měsíce. Při platbě je nutné uvádět variabilní symbol dítěte. Přehled o všech platbách je veden v účetnictví mateřské školy a informace jsou k dispozici na vyžádání zákonným zástupcem dítěte.

Cena stravného:

Děti jsou zařazovány podle věku, kterého v daném školním roce dosáhnou (od 1.9. do 31.8.).

Věková hranice do 6 let 30,-Kč (přesnídávka, oběd, svačina)
Věková hrabice do 7-10 let 32,-Kč (přesnídávka, oběd, svačina)
Zaměstnanci 30,-Kč ( hlavní jídlo)
Věková hranice 6 let
Přesnídávka 7,- Kč
Oběd 17,- Kč
Svačina 6,- Kč
Věková hranice 7-10 let
Přesnídávka 7,- Kč
Oběd 19,- Kč
Svačina 6,- Kč

Ceny stravného se řídí rozpětím finančních normativů podle vyhlášky 107/2008 Sb., o školním stravování. Výše uvedené ceny stravného jsou platné od 1.12.2013.

d) Hygiena provozu

Provoz školní jídelny probíhá při dodržování veškerých hygienických předpisů. Všichni zaměstnanci mají zdravotní průkazy a podrobují se pravidelným preventivním prohlídkám u smluvního lékaře. Zaměstnanci jsou průběžně seznamováni s veškerými předpisy, které souvisí se školním stravováním.

Důraz je kladen na čistotu ploch, strojního vybavení, nástrojů potřebných k přípravě a výdeji pokrmů a veškerého nádobí. Kuchařka musí dodržovat postupy při přípravě pokrmů, zamezit křížení prostor a případně kontaminaci tepelně zpracovaných pokrmů. Při vaření je sledována teplota pokrmů, po vaření je teplota přeměřena, je zabráněno poklesu teploty pod stanovenou hodnotu. Před každým výdejem je teplota pokrmů kontrolována a zapisována.

e) Přejímka zboží

U přejímky zboží se věnuje zvýšená pozornost záručním lhůtám a kvalitě . Zboží je dodáváno výhradně českými dodavateli. Důraz je kladen na potravinové složení veškerých potravin a výběru surovin, které jsou vhodné pro děti.

f) Závěrečné ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny byl projednán dne 29.5.2014 a schválen ředitelkou mateřské školy. Platnost vnitřního řádu školní jídelny začíná od 30.5.2014.

Kynšperk nad Ohří dne 29.5.2014
Milena Valešová, ředitelka

O mateřské škole

O mateřské škole

Budova mateřské školy je typizovaná s kapacitou 70 dětí. Máme tři třídy. Les, Louka a Motýlci

více informací

Stravování

O mateřské škole

Školní jídelna je součástí mateřské školy. Vybavení kuchyně se stále modernizuje podle hygienických požadavků.

více informací

Informace pro rodiče

O mateřské škole

Předávání dětí a bezpečnost: Rodiče nebo jimi pověřené osoby předávají své dítě učitelce. Odpovídají za to, že dítě je zdravé.

více informací